Medezeggenschapsraad (MR)

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten drie ouders en drie leerkrachten. De MR vergadert eens in de zes weken.

 

Tijdens de vergaderingen komen allerlei beleidsmatige onderwerpen aan bod die de school aangaan. Aan de orde komen bijvoorbeeld de inhoud van de schoolgids, het protocol rond de groepsindeling als ook mogelijke beleidswijzigingen binnen het onderwijs en de organisatie daarvan. Jaarlijks wordt het schoolplan besproken.

De MR is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam en is daarmee de overlegstructuur binnen de school waar ouders en leerkrachten formeel kunnen meewerken aan het schoolbeleid.

 

Vergaderingen
De vergaderingen van de MR en OR zijn openbaar en worden aangekondigd op het prikbord in de hal van de school en in het vergaderschema op deze website (downloads). Ouders zijn van harte welkom als toehoorder.