Beleid

Op deze pagina kunt u diverse beleidstukken downloaden, zoals de schoolgids, het jaarplan, het jaarverslag, het schoolplan 2023 - 2027.
Schoolgids

De schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Hier vindt u onze schoolgids van schooljaar 2023 - 2024.

 

Het jaarplan & jaarverslag 

Onderstaand vindt u de jaarplannen en jaarverslagen van de afgelopen jaren. In het jaarplan vindt u de doelen van het betreffende schooljaar. In het jaarverslag wordt een evaluatie gegeven op het voorgaande jaarplan en vindt u informatie over het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, financieel beleid, huisvesting en kwaliteitsbeleid.

 

Jaarplan 2023 - 2024 Jaarverslag 2022 - 2023

 

Schoolplan 2023 - 2027

Het schoolplan 2023 - 2027 vindt u hier. In dit plan beschrijven we op welke manier er in de periode van 2023 tot en met 2027 vormgegeven wordt aan ons onderwijs. Dit schoolplan geeft u inzicht in de ontwikkelingen en toekomst van Oscar Carré. Het document is een leidraad voor de directie en het team. Dit plan sluit tevens aan bij de gezamenlijke missie en visie van Openbaar Onderwijs aan de Amstel en bevat de wettelijke eisen die gesteld worden.

De komende beleidsperiode zullen we verder bouwen aan onze successen, maar ook nieuwe ontwikkelingen in gang zetten en ons bezinnen op voornemens voor de toekomst. Deze opdracht en uitdaging gaan we aan samen met ouders, leerlingen, teamleden, OOadA en andere betrokkenen.

 

Schoolondersteuningsprofiel 2022 - 2025

Het schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document waarin de school beschrijft hoe passend onderwijs wordt vormgegeven en wat de school op dat gebied te bieden heeft. Onze school hanteert een format voor het schoolondersteuningsprofiel dat de samenwerkende schoolbesturen van Amsterdam en Diemen hebben vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel vindt u hier

 

Protocollen

Oplossingsgeirchte aanpak bij pestgedrag