Klachtenroute

Wat te doen bij een eventuele klacht?

Zowel de school als het schoolbestuur spannen zich in om een veilig schoolklimaat te creëren. Een veilig schoolklimaat zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen van de school. Wij gaan er vanuit dat klachten en verschillen van inzicht over de dagelijkse gang van zaken in de school in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding worden opgelost of afgehandeld. De directeur van de school speelt hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol.

 

Mocht dat echter niet mogelijk zijn gezamenlijk tot een oplossing te komen,  kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling van ons schoolbestuur OOadA (Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel).

In de klachtenregeling van Stichting OOadA is geregeld waar (wettelijke vertegenwoordigers van) betrokkenen van de school een schriftelijke klacht kunnen indienen en op welke manier dit dient te gebeuren.

 

Een exemplaar van de klachtenregeling kunt u bij de schooldirectie en/ of één van de interne contactpersonen inzien. 

De volledige klachtenregeling “Openbaar Onderwijs aan de Amstel”  is ook te vinden op www.ooada.nl

 

Stappen in een traject naar een oplossing: behandeling op schoolniveau

Indien er sprake is van een klacht of verschil van inzicht gaat de betrokkene een gesprek aan met een of meer van de volgende personen:

  • De leerling / ouder (via leerkracht of directeur)
  • De leerkracht / het personeelslid
  • De directeur 

Indien er geen oplossing via deze weg te vinden is, of indien de melder niet precies weet waar en op welke wijze  hij/zij het probleem bespreekbaar kan maken, kan contact opgenomen worden met: 

 

Eén van onze interne contactpersonen op school                                                                                

 Op iedere school, die valt onder de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel, zijn één of twee  interne contactpersonen aangesteld bij wie alle betrokkenen van de school (leerlingen, ouders, personeel, vrijwilligers) terecht kunnen met vragen c.q. klachten van elke aard.

Ook als men, om bepaalde redenen, niet met een klacht naar de directie kan gaan. De interne vertrouwenspersoon is niet degene die een eventuele klacht in behandeling neemt, maar zoekt samen een weg om de problematiek bespreekbaar te maken. Bij ons op school zijn de interne contactpersonen:

* Mirjam Koster, begeleider passend onderwijs, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

* Paula Jonker, leerkracht, bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Behandeling op bovenschools niveau

Lukt het ook met inschakeling van de interne contactpersoon niet tot een oplossing te komen en/of als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag dan bestaat de mogelijkheid contact op  te nemen met

Een externe vertrouwenspersoon van OOadA;

De stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel beschikt over een onafhankelijke, externe  vertrouwenspersoon:

Mevrouw Minke Fuijkschot 

Telefoon: 06-31631673

Email:   mfuijkschot@hetabc.nl 

 

Zij kan advies geven en, met instemming van de klager, nagaat of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Een vertrouwenspersoon kan een melder van een klacht begeleiden en ondersteunen bij eventuele verdere stappen, bijvoorbeeld richting het  schoolbestuur, de Landelijke Klachtencommissie, hulpverlening of justitie.

Wij hopen echter dat het niet zover zal komen.

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid een officiële klacht bij het schoolbestuur in te dienen. Een dergelijke klacht kan worden ingediend bij:

Het college van Bestuur van de stichting OOADA

T.a.v. de heer B. Groenewoud,

Postbus 51356

1007 EJ Amsterdam

 

De wijze waarop een klacht bij het CvB dient te worden ingediend en de manier waarop een klacht wordt behandeld, staat beschreven in de klachtenregeling OOADA. 

Tenslotte kan de klacht ook voorgelegd worden aan:

De Landelijke Klachtencommissie (LKC) waarbij ons schoolbestuur is aangesloten.

 

De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur over eventueel te nemen maatregelen. Het reglement van de Landelijke Klachtencommissie is in te zien op de website www.onderwijsgeschillen.nl

Landelijke Klachten Commissie (LKC)

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

Telefoon: 030-2809590

Fax:  030-2809591

Email: info@onderwijsgeschillen.nl

 

Landelijke Vertrouwensinspecteurs: 

Vertrouwensinspecteurs  vormen een aanspreekpunt voor iedereen die bij de school betrokken is: leerlingen, ouders, schooldirecteuren, schoolbestuur, interne contactpersonen en externe vertrouwenspersonen. De vertrouwensinspecteurs hebben geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Zij zullen klachten dus niet zelf behandelen maar geven informatie en onafhankelijk advies in geval van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, (lichamelijk) geweld, grove pesterijen, extremisme, discriminatie, fundamentalisme etc.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:  0900- 111 3 111

 

Meld-en aangifteplicht bij strafbare feiten

Personeelsleden hebben de plicht om vermoedens van strafbare seksuele handelingen en/of ander grensoverschrijdend gedrag door een personeelslid, te melden bij de directie van de school en/of bij ons schoolbestuur. 

Het bestuur zal vervolgens contact opnemen met de vertrouwensinspecteur onderwijs. Na overleg hiermee en afhankelijk van de ernst van de situatie, wordt aangifte gedaan bij Justitie.

 

Meldcode huiselijk geweld 

Sinds 2013 zijn scholen wettelijk verplicht om te werken met de Meldcode huiselijk geweld. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat de school moet doen bij signalen van huiselijk geweld.