Ouderbetrokkenheid

De Oscar Carré vindt een goed contact met de ouders heel belangrijk. Ouders dragen bij aan een prettig klimaat op school door hun inzet als klassenouder, bibliotheekouder of vanuit hun kennis en ervaring op eigen vakgebied.  De Ouderraad (OR) bespreekt regelmatig belangrijke schoolzaken en in de Medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders invloed op het schoolbeleid.

Een kind kan zich beter ontwikkelen als de ouders actief betrokken zijn bij de school. Ouders maken deel uit van de schoolcultuur. De Oscar Carré werkt graag samen met ouders die bijvoorbeeld vanuit hun vakgebied actief willen zijn voor de school.

Contact met school
Ouders hebben 3x per jaar een gesprek met de leerkracht, maar de school houdt graag  ook informeel contact met de ouders over hun kind. Het contact met gescheiden ouders verloopt via vaste omgangsregels (protocol informatieverstrekking gescheiden ouders).

Klassenouder
De klassenouders helpen de leerkracht bij het organiseren van extra activiteiten. Zij vragen andere ouders om te helpen bij het begeleiden van uitstapjes, helpen bij het organiseren van het Sinterklaasfeest, de oudejaarsmaaltijd, helpen bij de grote zomerschoonmaak, kostuums maken, begeleiden van kinderen in het verkeer bij uitstapjes buiten de school of helpen bij de organisatie van schoolreisjes. Per groep zijn er 2 klassenouders.

Luizenouders
Luizenouders controleren 5x per jaar de kinderen op hoofdluis. De luizencontrole vindt plaats volgens de richtlijnen van de GGD.

Bibliotheekouders
Om de bibliotheek draaiend te houden, is hulp van ouders nodig. De bibliotheekouders verzorgen de uitleen, houden de boekenkasten op orde, kaften nieuwe boeken en voeren deze op de computer in. De bibliotheek is dagelijks geopend van 12.30 tot 14.00 uur. Kinderen van de groepen 3 tot en met 8 mogen dan zelfstandig naar de bibliotheek komen om een boek te lenen.

Ouderraad (OR)
In de Ouderraad (OR) zitten ouders en een vertegenwoordiger van het team van de Oscar Carré. De ouders van de OR komen regelmatig bijeen. Zij praten over allerlei schoolaangelegenheden zoals het leerlingvolgsysteem, het behoud van de kunstmagneetvakken, het organiseren van feesten, de open dag voor ouders, de
organisatie van schoolreisjes en de besteding van de ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad (MR)
In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten drie ouders en drie leerkrachten. De MR vergadert eens in de zes weken. Tijdens de vergaderingen komen allerlei beleidsmatige onderwerpen aan bod die de school aangaan. Aan de orde komen bijvoorbeeld de inhoud van de schoolgids, het protocol rond de groepsindeling als ook mogelijke beleidswijzigingen binnen het onderwijs en de organisatie daarvan. Jaarlijks wordt het schoolplan besproken.

De MR is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam en is
daarmee de overlegstructuur binnen de school waar ouders en leerkrachten
formeel kunnen meewerken aan het schoolbeleid.

Vergaderingen MR en OR
De vergaderingen van de MR en OR zijn openbaar en worden aangekondigd op
het prikbord in de hal van de school en in het vergaderschema op deze website (downloads). Ouders zijn van harte welkom als toehoorder.